Prekių pirkimo ir grąžinimo taisyklės


1. Pagrindinės Nuostatos

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, Pirkėjo duomenų apsaugą bei tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę: 

1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

3. juridiniai asmenys;

4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

4. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ (žr. 3 skyrių „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“). Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje (Taisyklių 1.3. p.) sąrašą.

6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.


2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant prekę ir jos užsakymo numerį).

3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinės svetainės apačioje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.


3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją bei informuoti LR teisėsaugos institucijas.

3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo įsigytas prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje.

5. Susidarius svarbioms ir iš anksto nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. El. parduotuvė turi teisę visais atvejais nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 (du) ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

8. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.


4. Prekių užsakymas, kaina ir atsiskaitymo tvarka

1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „APMOKĖTI“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, kuriuo nurodo, jog užsakymas priimtas.

3. Pirkėjas pastebėjęs užsakyme klaidą arba norėdamas užsakymą anuliuoti, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu 865295765 arba e-paštu arunas@aindra.lt 

4. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM. El. parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

5. Perkant verslui skirtus įrengimus, kurių suma įskaitant PVM viršija 3000 eurų Pirkėjas su Pardavėju sudaro atskitą sutartį, kurioje aptaria specifinius su perkamu įrengimu susijusius klausimus įskaitant kainą, pristatymo ir atsiskaitymo sąlygas.

6. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

1. apmokėjimas bankiniu pavedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą ir paspaudus nuorodą   “APMOKĖTI“ bus pateikta informacija apie užsakymą: užsakymo numeris, data ir laikas, detali pirkinio sąskaita ir mūsų įmonės atsiskaitomoji banko sąskaita į kurią reikia pervesti pinigus, nurodant užsakymo numerį. Gavę apmokėjimą išsiųsime jums patvirtinimą SMS ir el. laišku. Prekes išsiųsime Lietuvos paštu per 24 valandas nuo apmokėjimo gavimo.

2. apmokėjimas per Payserą pinigų surinkimo sistemą. Pasirinkus Payseros mokėjimo būdą atsidriusiame lange jums bus pasiūlytas platus spektras mokėjimo paslaugų pradedant mokėjimu kortelėmis, bank link paslauga, atsiskaitymu pašte, parduotuvėse ir tt.


5. Užsakymo vykdymo terminai, prekių pristatymas

1. Tik gavus apmokėjimą už prekes suformuojamas kliento įsigytų prekių užsakymas ir perkeliamas į Pirkėjo elektroninę sąskaitą el. parduotuvėje.

2. Internetinėje parduotuvėje prie kiekvienos prekės yra nurodoma ar prekė yra sandėlyje ar pristatomą per atitinkamą laikotarpį. Verslui skirtiems įrengimams pristatymo terminai yra derinani atskirai su Pardavėju kiekvienu konkrečiu atveju.

3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu Prekių užsakymas pateikiamas netinkamos komplektacijos arba netinkamomis kainomis.


6. Prekių kokybės garantijos

1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

3. Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalimi, savo pasirinkimu turi teisę:

1. reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2. reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3. reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą,  tačiau vartotojas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnio nuostatomis,       vartotojas visais atvejais dėl atsiradusių prekės trūkumų gali kreiptis per dvejų metų laikotarpį  (garantija pagal įstatymą), jei pardavėjas nenustatė ilgesnio garantinio termino.


7. Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas

1. Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnį pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.

2. Būtina pažymėti, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą (pavyzdžiui, elektrotechnika, žaislai, baldai, kosmetika, knygos, apatiniai drabužiai ir kt.). Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje: https://www.e-tar.lt/

3. Jei prekė yra kokybiška ir grąžinama dėl kitų priežasčių, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.


8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.


9. Rinkodara ir informacija

1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės puslapio apačioje nurodytu el. pašto adresu arba pateikia ten pat nurodytu telefonu.

5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.


10. Baigiamosios nuostatos

1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

2. UAB „Aindra“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje www.radiusdent.lt.

3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės parduotuvės sistemoje.

4. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu el. paštu arunas@aindra.lt arba paštu Liepų g. 5-41, LT-30103 Ignalina su sąlyga, kad Pirkėjas nesinaudos internetinės parduotuvės paslaugomis.

5. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Aindra.lt © 2023 UAB AINDRA. Visos teisės saugomos